Уточняване разликите между издаденото удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ


виж повече »

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)


издаване на удостоверение за осигурителен стаж (уп 3) – 2133   На основание на: Закон за администрацията – §1, т. 2 б/ и в/ Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3   Необходими документи: Заявление по образец Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно Трудова книжка Документ за платена такса   Срок на изпълнение: 1 месец Срок на валидност: до промяна в обстоятелствата   Процедура по предоставяне на услугата: Заявлението с приложените документи се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни...

виж повече »

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2) – 2134   На основание на: Закон за администрацията – §1, т. 2 б/ и в/ Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3   Необходими документи: Заявление по образец Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно Трудова книжка Документ за платена такса Срок на изпълнение: 1 месец Срок на валидност: до промяна в обстоятелствата   Процедура по предоставяне на услугата: Заявлението с приложените документи се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни...

виж повече »