Достъп до обществена информация


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2   На основание на: Закон за достъп до обществена информация - чл. 24 Необходими документи: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - по образец Срок на изпълнение: 14 дни (в случаите на чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ) и до 28 дни (в случаите по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ) Процедура по предоставяне на административната услуга: Заявлението се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево, регистрира се в електронната система за документооборот и се насочва към Кмета за разглеждане. Кметът пренасочва преписката към Секретаря на Общината за завеждането й в нарочен регистър, и към отговорния служител, който извършва услугата, като прави проверка, изготвя решение и го изпраща...

виж повече »

Вътрешни правила за достъп до обществена информация


виж повече »

Годишни отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ


виж повече »