ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2017


НОМЕР В АОП НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВИД ПРОЦЕДУРА, ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ ОБЕКТ НА ОП СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА - ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „СНЕЖАНКА” ГР. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА “ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2017 ГОДИНА Процедура на стойност по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП   доставка - инж....

виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2016


№ В АОП НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩ.ПОРЪЧКА ВИД ПРОЦЕДУРА, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБЕКТ НА ОП СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА -   „Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Николаево” Директно възлагане, съгласно  чл.14, ал. 5, т. 1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.) Строител-ство - инж. Веселина Василева „АСФА”...

виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2015


НОМЕР В АОП НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВИД ПРОЦЕДУРА, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБЕКТ НА ОП СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА   9041428   от 04.05.2015г. СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОБЕКТ:Реконструк- ция и обновяване на зона за обществен отдих в Централен...

виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2014


НОМЕР В АОП НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВИД ПРОЦЕДУРА, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБЕКТ НА ОП СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА -   „Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево”, Процедура по чл.14, ал. 5, т. 1 от ЗОП (отм.ДВ бр.13 от 16.02.16г.)   строителство - инж....

виж повече »

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


ИМЕ НА ФИРМАТА ТРИТЕ ИМЕНА НА УПРАВИТЕЛЯ АДРЕС ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ АДРЕС НА ОБЕКТА ЕТ “Шиков –Георги Белчев” Георги Белчев Георгиев   Гр. Николаево, ул. “Тунджа”  № 31 Хранителен магазин Николаево,ул.”Тунджа” №31 гр. Николаево ЕТ” Людон –ДИ- Донка  Иванова” Любомир Д. Павлов Донка Иванова Павлова   Гр. Николаево,ул. “Св. св Кирил и Методий”№21   Хранителен...

виж повече »

РЕГИСТЪР НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи Категория на обекта Наименование на лицето стопанисващо обекта Булстат Община 1 НИКОЛАЕВО "ОРЛОВО ГНЕЗДО"5 ДИСКОТЕКА 97   2 ЕТ"ЧАЛЪМА-В.ВАСИЛЕВ 123092083 НИКОЛАЕВО 2 НИКОЛАЕВО "СТАРА ПЛАНИНА"3 А БИСТРО ЛОЗАНА 50   2 "ДиневиНи" ЕООД  203057601 НИКОЛАЕВО 3 НИКОЛАЕВО "СВ.КИРИЛ...

виж повече »

РЕГИСТЪР ЗА НЕНОРМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


№ по ред Вид на обекта Наименование на обекта Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта Удължено работно време/час Населено място Улица, номер 1 ЗХР КАФЕ-АПЕРИТИВ "ПАЛМА" гр. НИКОЛАЕВО ул."СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 22 ЕТ "НИКОЛАЙ КЪНЕВ" 23:00 2 ЗХР БИСТРО " ЛОЗАНА" гр. НИКОЛАЕВО ул. "СТАРА ПЛАНИНА " №3А "ДиневНи" ЕООД 02:00 3 ЗХР БИСТРО "ЛОВНА СРЕЩА" С. Елхово,общ. Николаево ул....

виж повече »

РЕГИСТЪР ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи Категория на обекта Наименование на лицето стопанисващо обекта Булстат ЕГН на лицето, стопанисващо обекта Дата на категоризацията Дата на прекратяване на категоризацията Община 1 НИКОЛАЕВО "ОРЛОВО ГНЕЗДО"5 ДИСКОТЕКА 97   2 ЕТ"ЧАЛЪМА-В.ВАСИЛЕВ 123092083   11.11.2008   НИКОЛАЕВО 5 НИКОЛАЕВО "СТАРА...

виж повече »

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ


№ 1   Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора   Наименование на търговското дружеството     МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Данни за търговската регистрация на дружеството     ЕИК 123535874 Седалище и адрес на управление     гр. Стара Загора – 6000, ул. „Генерал Столетов” № 2 Размер на общинското участие в капитала на дружеството   0.26...

виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


  №  1 2 3 4 5 6 7 8   Вид  и описание на имота АОС № и дата Вид на разпоредителната сделка Данъчна оценка Пазарна оценка Оценка определена от ОбС-Николаево Крайна цена на сделката          /с ДДС/ Насрещна страна по сделката 1 ПИ 51648.501.235 АОС № 68/28.02.2008г. Продажба без търг  2,472.50 лв - дан.оценка 2,967.00 лв Юлия Илиева   ул....

виж повече »

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Номер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост Номер и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  №...

виж повече »

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


№ по ред № и дата на съставяне на акта за държавна собственост № на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост № и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  №...

виж повече »