ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: "ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖНА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В КУХНЕНСКИ БЛОК НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГР. НИКОЛАЕВО"


  ОБЯВА за представяне на оферти  На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност № РД04-113/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Николаево, Анекс №1 от 27.09.2017г. към Договора  и Заповед № 207 / 09.10.2017г. за откриване на процедура за събиране на оферти чрез обява, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за сключване на договор за доставка с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево  по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж”. Основната цел на проекта е повишаване качеството...

виж повече »

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа, община Николаево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване...

виж повече »

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Нова махала и с. Елхово, община Николаево” и на проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в ГР. НИКОЛАЕВО, община Николаево” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба...

виж повече »

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОУ " Св. Св. Кирил и Методиѝ", гр. Николаево, област Стара Загора,по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги...

виж повече »

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект Обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Едрево, с.Нова Махала и с. Елхово,Община Николаево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ "Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево по проект „Обза


  ОБЯВА за представяне на оферти  На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност № РД04-113/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Николаево и Заповед № 182 / 14.08.2017г. за откриване на процедура за събиране на оферти чрез обява, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за сключване на договор за доставка с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево  по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж”.  Основната цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на извършваната...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ „Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк(о.т.17, о.т.16, о.т.34 до о.т.38) в с. Нова махала, община Николаево, област Ст


Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево. Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е  „Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк(о.т.17, о.т.16, о.т.34 до о.т.38) в с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора”. Мероприятията, които следва да се извършат за рехабилитация на улицата са изкърпване на старата асфалтова настилка с плътна асфалтова...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Николаево”


Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево. Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Николаево”. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.   Обществената...

виж повече »

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и соци


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”.     Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”. Поръчката...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, в община Николаево”.


виж повече »

Предоставяне на консултантски услуги по проект" Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала, общ. Николаево" на общ. Николаево по мярка 07- " Основни услуги


виж повече »

Обществена поръчка с предмет " Изработване на инвестиционен проект във фаза" технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство за " Реконструкция и подмяна на вътрешна водопров


виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ " Снежанка" и ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" и упражняване на автор


виж повече »

Обществена поръчка с предмет"Консултантски услуги във връзка с под - мярка 7,2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."


виж повече »