Сметосъбиране 2013


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9010028.     Условия за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево

виж повече »

Обявление относно оттегляне на Публична покана № 9011103 от Портала за обществени поръчки


Обявление относно оттегляне на Публична покана № 9011103 от Портала за обществени поръчки: Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9011103 е оттеглена.

виж повече »

Доставка на храни – 2013 – нова процедура


Доставка на храни – 2013 – нова процедура Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9011142.

виж повече »

Поръчка за проектиране


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Избор на проектант за изработване на пълен Работен проект за реконструкция / рехабилитазия на водопроводна мрежа в село Едрево и село Нова махала, общ. Николаево за кандидатстване по Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" на ПРСР 2007-2013", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9015411. Документация за участие в процедура за „Избор на проектант за изработване на пълен Работен проект за реконструкция / рехабилитазия на водопроводна мрежа в село Едрево и село Нова махала, общ. Николаево за...

виж повече »

Доставка на гориво за отопление


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ "Снежанка" гр. Николаево, обл. Стара Загора”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9019806." Документация за участие в процедура за избор на изпълнител  на обществена поръчка, обявена чрез публична покана, с предмет "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ "Снежанка" гр. Николаево, обл. Стара Загора

виж повече »

Ремонт на сградата на НЧ "Къньо Едрев Папазов 1928" с. Едрево, общ. Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ "Къньо Едрев Папазов 1928" с. Едрево, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Къньо Едрев Папазов 1928" с. Едрево, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9021136.

виж повече »

Обявление относно оттегляне на Публична покана № 9021136 от Портала за обществени поръчки


Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Народно читалище „Кънъо Едрев Папазов 1928” село Едрево уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Ремонт на Народно читалище „Кънъо Едрев Папазов 1928, село Едрево, община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9021136 е оттеглена.

виж повече »

Ремонт на сградата на НЧ "Къньо Едрев Папазов 1928" с. Едрево, общ. Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ "Къньо Едрев Папазов 1928" с. Едрево, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Къньо Едрев Папазов 1928" с. Едрево, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9021699.

виж повече »

Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9024336.

виж повече »

ПРОЕКТ " КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Строителство на одобрен по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” обект: „Център за административно обслужване на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9029011

виж повече »

Ремонт на сградата на НЧ "Васил Левски 1923" гр. Николаево, общ. Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ "Васил Левски  1923" гр. Николаево, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ " Васил Левски  1923” гр. Николаево, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9029437.

виж повече »

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ - НЧ "В.ЛЕВСКИ 1923"


виж повече »

Документация за участие в открита процедура


Във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 64, ал. 1 и ал.3 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 607663.

виж повече »

Решение за промяна


  РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”, публикувано на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 608670.   Срокът за закупуване на документацията за участие е до 15.07.2014г. – 16:30часа.

виж повече »

ОТНОСНО обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТ


ОТНОСНО обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 607663.     Желаещите да закупят тръжна документация за участие в общ. поръчка, могат да направят това на адрес: гр.Николаево, ул.”Георги Бенковски”№9, ет.2, ст.1 след издаване на фактура или по банков път по сметка в лева, както следва:   БАНКОВА СМЕТКА: UniCredit Bulbank IBAN: BG 18UNCR96608484113213 BIC: UNCR BG Код: 447000

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните пр


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”   Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9030914

виж повече »

Отговор на запитване ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и


  ВАЖНО:   ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”   В Администрацията на община Николаево,постъпи ЗАПИТВАНЕ, касаещо част от документацията за участие в обществената поръчка, а именно:   „ В раздел III, чл.6, т.7 от приложения Договор е записано , че „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не сключва договори със свързани лица в рамките на изпълнение на дейностите по Договора”, по силата на условието за „свързани лица”. Молим за становище по горецитираното, тъй като това условие за свързаност...

виж повече »

Документация за СМР НЧ " Христо Смирненски 1899" с. Елхово


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ Христо Смирненски 1899" с. Елхово, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Христо Смирненски 1899" с. Елхово, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9031463

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ДЕТАЙЛНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР – ГР.НИКОЛАЕВО /ОУПО/”


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Изработване на общ устройствен план на община Николаево и детайлно решение на общинския център – гр.Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9032495

виж повече »

Протокол от 14.08.2014г. от дейността на комисията, назначена със Заповед № 145 / 14.08.2014г. на Кмета на Община Николаево за разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане чрез публична п


Във връзка с чл.101г, ал.4 от ЗОП, Община Николаево публикува Протокол от 14.08.2014г. от дейността на комисията, назначена със Заповед № 145 / 14.08.2014г. на Кмета на Община Николаево за разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Изработване на общ устройствен план на община Николаево и детайлно решение на общинския център – гр.Николаево”

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в град Николаево, община Николаево, област Стара Загора “


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в град Николаево, община Николаево, област Стара Загора “ , публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9033651.  

виж повече »

Ремонт на сградата на НЧ " Зорница 1928" с. Нова Махала,общ. Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9033981

виж повече »

ОБЯВЛЕНИЕ


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРНИЦА 1928”с.НОВА МАХАЛА общ.НИКОЛАЕВО БУЛСТАТ 000805509 , e-mail:zornicamg@mail.bg; тел.0879686542   До всички заинтересовани страни. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, и чл.68 ал.3,обявявам на всички заинтересовани: дата, час и място на отваряне на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Зорница 1928” с.Нова махала, общ.Николаево. Отварянето ще се проведе на 08.10.2014 година /сряда/, от 11.00 часа, в малката  зала на 1 етаж, в Народно читалище „Зорница 1928”, с.Нова махала, общ.Николаево, обл.Стара Загора.   Председател НЧ”Зорница 1928” Пенка Кехайова

виж повече »

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП


виж повече »

ПРОТОКОЛ


виж повече »

Особено мнение към протокол от 24.10.2014г.относно обществена поръчка с опростени правила с предмет: Ремонт на Народно читалище „Зорница 1928”, с.Нова махала, общ.Николаево


виж повече »

Договор за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА


Във връзка с чл. 22 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево публикува Договора за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”.

виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Доставка на храни за детските и социални заведения намиращи се на територията на община Николаево"


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9037684.

виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево"


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9037677.

виж повече »

Договор за строителство на НЧ " Зорница 1928" с. Нова Махала


виж повече »

Обществена поръчка с предмет " Реконструкция и обновяване на зона за обществен отдих в Централен градски парк"


виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево"


виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Доставка на храни за детските и социални заведения намиращи се на територията на община Николаево"


Във връзка с чл. 14,ал.4 т.2 101 а,ал.2и чл.101б,ал.2 от ЗОП община Николаево, уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIа от ЗОП с предмет " Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на Община Николаево" публикувани на Портала за обществени поръчки под номер( уникален код)9049139

виж повече »

Обществена поръчка с предмет " Възлагане на услуга по " Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци" в община Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци” в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9049179.

виж повече »

Процедура по възлагане на обществена поръчка за обект " Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11,кв. 12, гр. Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11, кв.12, (ул. „Георги Бенковски” N 4 ), гр. Николаево, община Николаево в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9052501.

виж повече »

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатст


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,към Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 година и управление на одобреното проектно предложение”. публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код):обявление- 729156 и решение - 729194.

виж повече »

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект” Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект” Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Николаево и упражняване на авторски надзор при изпълнението им” публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код):обявление- 729212 и решение - 729204.

виж повече »

Протокол от работата на комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет " Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 2, кв. 12,(ул. Г. Бенковски №4), гр. Николаево в из


виж повече »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Прилагане намерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II , св.12/ ул.


                                      Уважаеми участници,   На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ II , св.12/ ул. Георги Бенковски „ № 4/ гр.Николаево в изпълнение на програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда” открита с уникален № 9052501/12.04.2016 г. в регистъра на АОП, Комисията назначена със Заповед № 99/ 26. 05. 2016 г.  на Кмета на Община Николаево, ще отвори ценовото предложение на допуснатия до класиране участник на 20. 06. 2016 г. (двадесети юни) от 11.00 (единадесет) часа...

виж повече »

СЪОБЩЕНИЕ


виж повече »

Протокол от дейността на комисия за разглеждане,оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Прилагане на мерки за енергийна ефективност н


виж повече »

Протокол от дейността на комисия за разглеждане,оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Прилагане на мерки за енергийна ефективност н


виж повече »

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ РАЗРАБОТВ


виж повече »

Документация относно сключен договор в открита процедура с предмет" Изпълнение на СМР за обект Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11 кв. 12,гр. Николаево


виж повече »

Доставка на храни 2013


Доставка на храни Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9011103."

виж повече »