Заключителна пресконференция


BG051PO002/13/1.1-07 „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”     Заключителна  пресконференция   В заседателната зала на община Николаево на 30.03.2015 г. се проведе заключителна  пресконференция по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”,  във връзка със сключен договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”  между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран...

виж повече »

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по П Р О Е К Т


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   по П Р О Е К Т ” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по Оперативна програма „ Административен капацитет”                БЕНЕФИЦИЕНТ :ОБЩИНА НИКОЛАЕВО    

виж повече »

И н ф о р м а ц и он е н Б ю л е т и н по П Р О Е К Т


И н ф о р м а ц и он е н Б ю л е т и н по П Р О Е К Т ” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по Оперативна програма „ Административен капацитет”                БЕНЕФИЦИЕНТ :ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

виж повече »

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


ПОКАНА ЗА   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Уважаеми дами и господа, Община Николаево  Ви кани на пресконференция за ПРИКЛЮЧВАНЕ на Проект” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по Оперативна програма „ Административен капацитет”   Проектът се осъществява във връзка със сключен договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”  между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос І „Добро управление”,...

виж повече »

Общински служители от Община Николаево участваха в кръгла маса по проект по ОПАК


Общински служители от Община Николаево участваха в кръгла маса по проект по ОПАК В изпълнение на Дейност 2 : Разработване на функционален анализ на администрацията на Община Николаево, по проект на община Николаево  по ОПАК,  на 23.10.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната  зала на община Николаево, се проведе кръгла маса, на която беше представен и дискутиран Проекта на Функционален анализ на общинската администрация гр.Николаево, резултатите от функционалния анализ, препоръките и план за действие.     Николай Ценков, представител на фирмата изпълнител за изготвяне на Функционалния анализ представи доклад, изготвен след проучване и анализ на документи и информация, анкети, интервюта, фокус група, наблюдение и експертни оценки в общинска администрация...

виж повече »

Напредък по изпълнението на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”


BG051PO002/13/1.1-07 „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”   Напредък по изпълнението на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”   В изпълнение на Дейност 2 : Разработване на функционален анализ на администрацията на Община Николаево,  след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка  по реда на глава  VІІІ а от ЗОП  бе избрана фирма изпълнител и сключен Договор № 27/ 29.07.2014 г с предмет Предоставяне на консултански услуги за изготвяне на функционален анализ на община Николаево, актуализация и промени в нормативни...

виж повече »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА


     ПОКАНА                      За  участие в Кръгла маса за запознаване с резултатите от  изготвения проект на Функционален анализ на Общинска администрация Николаево  по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”  

виж повече »

„Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”


виж повече »

Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево


BG051PO002/13/1.1-07  На 03 април 2014 г. бе сключен договор № 13-11-29/ 03.04.2014 г. между Община НИКОЛАЕВО и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 за изпълнение на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”. Общата цел на проекта е оптимизиране на структурата на общинската администрация към Община Николаево за постигане на максимална ефективност и избягване на дублиращи се функции. Специфични цели: Усъвършенстване...

виж повече »

Община Николаево продължава обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г по ОПАК


BG051PO002/12/2.2-07 „ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация     Община Николаево продължава  обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г по ОПАК   В периода от 14.11.2013 г.до 15.11.2013г  в хотел „Рила“, курортен комплекс „Боровец” по  Дейност 3 : Обучение за  работа със специфични групи граждани(малограмотни , неграмотни и такива, които не притежават правни познания)  бе проведено краткосрочно, изнесено обучение при пълно откъсване от работа  на 30 общински служители  по Проект № А 12-22-14/ 08.05.2013 г на Община Николаево по Оперативна програма "Административен...

виж повече »

Стартираха обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г по ОПАК


BG051PO002/12/2.2-07 „ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация     Стартираха обученията предвидени по проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” по договор № А 12-22-14/ 08.05.2013 г по ОПАК   В периода  от 11.11.2013 г. -   12.11.2013 г. се проведе първото от  обученията,  предвидени за реализиране по Проект № А 12-22-14/ 08.05.2013 г на Община Николаево по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението бе организирано от Института по публична администрация (ИПА). Темата на обучението бе : „Изграждане на публичен имидж”(ЕФ-4) В целевата...

виж повече »

„ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация


BG051PO002/12/2.2-07 „ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация     На 08 май 2013 г. бе сключен договор  №  А 12-22-14/ 08.05.2013 г. между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 за изпълнение на проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация”. Общата цел на проекта е изграждане на добре работеща общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите. Специфични цели: 1.Специализирано...

виж повече »