Решения на Общински съвет - Николаево, мандат 2019-2023 г.

 Решение № 1 / 06.11.2019 г. за избор на временна комисия - Добавен на: 10.11.2019

 Решение № 2 / 06.11.2019 г. за избор на Председател на ОбС - Добавен на: 10.11.2019

 Решение № 3 / 19.11.2019 г. за избор на временна комисия за изготвяне на проект на Правилника на ОбС - Добавен на: 25.11.2019

 Решение № 4 / 19.11.2019 г. за съставяне на постоянните комисии на ОбС Николаево, мандат 2019-2023 г. - Добавен на: 25.11.2019

 Решение № 5 / 19.11.2019 г. за определяне на основните месечни заплати на кметовете в община Николаево - Добавен на: 25.11.2019

 Решение № 6 / 19.11.2019 г. за актуализация на капиталовите разходи - Добавен на: 25.11.2019

 Решение № 7 / 19.11.2019 г. за задължение на Община Николаево към ЧСИ - Добавен на: 25.11.2019

 Решение № 8 / 19.11.2019 г. за изменение и допълнение на Наредба № 27 - Добавен на: 25.11.2019

 Решение № 9 / 04.12.2019 г. за приемане Правилника за работа на ОбС - Добавен на: 10.12.2019

 Решение № 10 / 04.12.2019 г. за определяне на представител на Община Николаево в АРИР - Добавен на: 10.12.2019

 Решение № 11 / 04.12.2019 г. за корекции в бюджета - Добавен на: 10.12.2019

 Решение № 12 / 04.12.2019 г. за утвърждаване на образци на декларации по ЗПКОНПИ - Добавен на: 10.12.2019

 Решение № 13 / 23.12.2019 г. за приемане на Стратегия за общинската собственост за периода 2020-2023 - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 14 / 23.12.2019 г. за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2020 година - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 15 / 23.12.2019 г. за сключване на договори за ползване на имоти – полски пътища, включени в споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година - Добавен на: 05.01.2020

 Приложение към Решение № 15 / 23.12.2019 г. за сключване на договори за ползване на имоти – полски пътища, включени в споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 16 / 23.12.2019 г. за приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Николаево. - Добавен на: 05.01.2020

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива - 2020-2023 - приложение към Решение № 16 / 23.12.2019 г. - Добавен на: 05.01.2020

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива - 2020-2030 - приложение към Решение № 16 / 23.12.2019 г. - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 17 / 23.12.2019 г. за Извозване на деца, посещаващи ДГ „Снежанка“, и ученици от I клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево от сборен пункт в ромската махала на гр. Николаево до учебните заведения и обратно - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 18 / 23.12.2019 г. за определяне представител на Общински съвет Николаево в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 19 / 23.12.2019 г. за отмяна на чл. 58, ал. 4 и ал. 5 от Раздел VI “Туристически данък” на Наредба № 6 на Общински съвет Николаево - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 20 / 23.12.2019 г. за изменение на годишен размер на такса битови отпадъци за юридически и физически лица за 2020 г. на Община Николаево. - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 21 / 23.12.2019 г. - еднократна финансова помощ за родители на близнаци - Добавен на: 05.01.2020

 Решения с №№ 22 - 43 от 23.12.2019 г. за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани - Добавен на: 05.01.2020

 Решение № 44 / 29.01.2020 г. за приемане на отчета за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост за 2019 г. - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 45 / 29.01.2020 г. за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост – апартамент 2 в Здравна служба гр. Николаево. - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 46 / 29.01.2020 г. за отдаване под наем на поземлен имот в землището на гр. Николаево, общ. Николаево - ПИ с идентификатор 51648.46.271 - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 47 / 29.01.2020 г. за приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на община Николаево за периода 2020-2023 г. - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 48 / 29.01.2020 г. за приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2019 година до 31.12.2019 година. - Добавен на: 06.02.2020

 Приложение № 14 към Решение № 48 / 29.01.2020 г. - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 49 / 29.01.2020 г. за приемане на бюджета за 2020 г. на Община Николаево - Добавен на: 06.02.2020

 Приложения № 10 и № 11 към Решение № 49 / 29.01.2020 г. - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 50 / 29.01.2020 г. за приемане на нова структура на Общинска администрация Николаево и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности. - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 51 / 29.01.2020 г. за определяне на основните месечни заплатите на Кмета на Община Николаево и Кметове по кметства - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 52 / 29.01.2020 г. за изплащането на командировки в страната и в чужбина на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево. - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 53 / 29.01.2020 г. за прекратяване на членството на Община Николаево в РАО "Тракия" - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 54 / 29.01.2020 г. за определя за представител на Общински съвет Николаево в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област Стара Загора - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 55 / 29.01.2020 г. за определяне на представител на Общинския съвет в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 56 / 29.01.2020 г. за приемане на отчет за дейността на МКБППМН в Община Николаево за 2019 година - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 57 / 29.01.2020 г. за внасяне на проектно предложение по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” към Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /МОСВ и ПУДООС/ - за обект "Детска площадка" в гр. Николаево - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 58 / 29.01.2020 г. за внасяне на проектно предложение по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” към Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /МОСВ и ПУДООС/ - за обект "Детска площадка" в с. Нова махала - Добавен на: 06.02.2020

 Решение № 59 / 28.02.2020 г. за приемане на Отчет за 2019 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево за 2017-2020 г.“ - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 60 / 28.02.2020 г. заОпределяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване стопанската 2020-2021 г. - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 61 / 28.02.2020 г. за Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построени сгради в имота. - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 62 / 28.02.2020 г. за разширяване на Гробищния парк на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора, съгласно Общия устройствен план на община Николаево - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 63 / 28.02.2020 г. за приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Николаево за периода 2020- 2023 г. - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 64 / 28.02.2020 г. за приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2019 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“ - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 65 / 28.02.2020 г. за кандидатстване на Община Николаево пред Фонд «Социална закрила» с проектно предложение «Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр. Николаево» и осигуряване на съфинансиране по проекта - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 66 / 28.02.2020 г. за разходване на средства от партидата на Община Николаево в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Стара Загора за отчисленията по чл.20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 67 / 28.02.2020 г. за отпускане на еднократна помощ на гражданин - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 68 / 28.02.2020 г. за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 69 / 28.02.2020 г. за отмяна на Наредба №15 за пожарната безопасност на територията на Община Николаево - Добавен на: 05.03.2020

 Решения с номера от 70 до 83 от 28.02.2020 г. за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 84 / 28.02.2020 г. за възлагане извършването на превоз на пътници по автобусна линия Стара Загора – Николаево през Ветрен и Стара Загора – Николаево през Елхово - Добавен на: 05.03.2020

 Решение № 85 / 31.03.2020 г. за отдаване под наем на имот № 51648.1.1230 - Добавен на: 06.04.2020

 Решение № 86 / 31.03.2020 г. за освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси и наеми общинско имущество. - Добавен на: 06.04.2020

 Решение № 87 / 31.03.2020 г. за одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за разширяване на Гробищния парк на гр. Николаево - Добавен на: 06.04.2020

 Решения с номера от 88 до 99 от 31.03.2020 г. за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани - Добавен на: 06.04.2020

 Решение № 100 / 28.04.2020 г. за приемане на Общинска програма за закрила на детето - за 2020 г. - Добавен на: 03.05.2020

 Решение № 101 / 28.04.2020 г. за отдаване под наем на част от имот - ПОС (аптека) - Добавен на: 03.05.2020

 Решение № 102 / 28.04.2020 г. за изменение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево - Добавен на: 03.05.2020

 Решение № 103 / 28.04.2020 г. за кандидатстване на Община Николаево с проектно предложение „Патронажна грижа в Община Николаево“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на ОПРЧР 2014-2020 към МТСП - Добавен на: 03.05.2020

 Решение № 104 / 28.04.2020 г. за Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината - Добавен на: 03.05.2020

 Приложение към Решение № 104 / 28.04.2020 г. - Добавен на: 03.05.2020

 Решение № 105 / 28.04.2020 г. за Изплащането на командировки в страната и в чужбина на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево - Добавен на: 03.05.2020

 Решения с номера от 106 до 113 от 28.04.2020 г. за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани - Добавен на: 03.05.2020

 Решение № 114/ 28.04.2020 г. за Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия - Добавен на: 03.05.2020

 Решение № 115 / 29.05.2020 г. за отложено за следващото заседание разглеждане на предложение за продажба на общински имот в с. Елхово - Добавен на: 03.06.2020

 Решение № 116 / 29.05.2020 г. за не приемане актуализация на капиталовите разходи за 2020 г. - Добавен на: 03.06.2020

 Решение № 117 / 29.05.2020 г. за отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин - Добавен на: 03.06.2020« назад