Общинска собственостСписък с услуги

Наименование на услугата

Бланки и необходими документи

Длъжностни лица, осъществяващи услугата

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

Мл. експерт ОС и ИД

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост

Искане за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост.

Мл. експерт ОС и ИД

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

 

Мл. експерт ОС и ИД

Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  или за възстановен общински имот

Искане за издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот;

Мл. експерт ОС и ИД

Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

Молба-декларация /по образец/;
Копие от документ за собственост на жилището в което живее;
Удостоверение за декларирани данни.

Мл. експерт ОС и ИД

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Искане за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост.

Мл. експерт ОС и ИД

Установяване на жилищни нужди

Молба-декларация /по образец/;
Копие от документ за собственост на жилището в което живее;
Удостоверение за декларирани данни.

Мл. експерт ОС и ИД

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

Мл. експерт ОС и ИД

Настаняване в общинско жилище

Искане за предоставяне под наем.

Мл. експерт ОС и ИД

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

Скица на имота;
Молба-декларация /по образец/

Мл. експерт ОС и ИД

Справка по актовите книги

 

Мл. експерт ОС и ИД

Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост

 

Мл. експерт ОС и ИД

Учредяване право на надстрояване и пристрояване

Договор за отстъпено право на строеж;
Одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда;
Разрешение за строеж.
Искане за учреждаване право на надстрояване и пристрояване.

Мл. експерт ОС и ИД

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено и реализирано право на строеж

Заявление /по образец/ за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж със следните приложени документи:
Документ за собственост върху построената сграда или Договор за отстъпено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от Преходните правила на ЗС;
Документ за законно отстъпено право на строеж на роднини по правна линия, ако е налице такова;
Удостоверение за наследници, ако молбата се подава от такива лица;
Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър, или скица от кадастралната карта с нанесен план за регулация, придружен с обяснителна записка, че сградата е построена в съответствие със строителните правила и норми и договора за отстъпено право на строеж с общината;
Разрешение за строеж или акт за узаконяване на сграда;
Декларация за липса на задължения към Общината и Държавата.

Мл. експерт ОС и ИД

Издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия

Заявление /по образец/ за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия със следните приложени документи:

 • удостоверение на търговеца за вписване в Търговския регистър;
 • копие от документ за данъчна регистрация
 • удостоверение за дължими държавни вземания издадено от ТД на “НАП”
 • санитарно разрешително и становище от РИОКОЗ за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект;
 • свидетелство за регистрация на фискално устройство;
 • нотариален акт или договор за наем ако обекта се ползва под наем;
 • декларация за липса на задължения към общината;
 • документ за платена такса;
 • работно време на търговския обект.

Мл. експерт ОС и ИД

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Заявление /по образец/ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения със следните приложени документи:
- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
- удостоверение, че лицето не е в производство на ликвидация;
- копие от документ, удостоверяващ  професионална и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта;
- формуляр за определяне на категорията по образец;
- копие от документ за собственост на обекта;
-копие от договор за наем или от друг договор;
- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- нотариално  заверено пълномощно  в оригинал.
- документ за платена такса за категоризиране.

Мл. експерт ОС и ИД

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Заявление /по образец/ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения със следните приложени документи:


- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
- удостоверение че лицето не е в производство на ликвидация;
- копие от документ, удостоверяващ  професионална и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта;
- формуляр за определяне на категорията по образец;
- копие от документ за собственост на обекта;
-копие от договор за наем или от друг договор;
- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- нотариално  заверено пълномощно  в оригинал.
- документ за платена такса за категоризиране.

Мл. експерт ОС и ИД

Отдаване под наем на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществената полза

Искане за отдаване под наем на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществената полза със следните приложени документи:

 • Копие от съдебна регистрация на юридическото лице;
 • Декларация, че лицето не притежава в собственост годни за постоянно ползване помещения от вида на това, в което се иска настаняването.

Мл. експерт ОС и ИД

Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията, предвидени в ЗПП задоволяване на доказани административни нужди

Искане за отдаване под наем със следните приложени документи:

 • Данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите и за плащане на наем;
 • Декларация, че не притежава в собственост годни за постоянно ползване помещения.

Мл. експерт ОС и ИД


 

 

 

« назад