ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на общ 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ:

“Комплексна  доставка на хранителни продукти 

за нуждите на детските и социалните заведения,

намиращи се на територията на община Николаево

за срок от 36 месеца”

 

                             Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от 36 месеца”.

                               Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален идентификационен номер на документа:      00674-2019-0002 

Решение: 938241

Обявление :938242

http://rop3-app1.aop.bg 

  Становище за осъществен контрол по чл.232 - Добавен на: 09.10.2019

 Документация за участие - Добавен на: 09.10.2019

 Техническа спецификация - Добавен на: 09.10.2019

 Техническа спецификация на 15-те основни продукта - Добавен на: 09.10.2019

 Информация по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП - Справка от САПИ за осреднените цени на хран.продукти в област Стара Загора - Добавен на: 09.10.2019

 Образци - Добавен на: 09.10.2019

 Решение към АОП - Добавен на: 09.10.2019

 Обявление към АОП - Добавен на: 09.10.2019

 Отговор на запитване по чл.33 от ЗОП - Добавен на: 23.10.2019

 Решение за изменение - Добавен на: 03.11.2019

 Образец 13 - коригиран - Добавен на: 03.11.2019

 Протокол № 1 / 26.11.2019 г. - Добавен на: 28.11.2019

 Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници в процедурата - Добавен на: 28.11.2019

 Протокол от дейността на комисията - Добавен на: 05.12.2019

 Доклад за работата на комисията - Добавен на: 05.12.2019

 Решение № РД-02-13 / 06.12.2019 г. на Кмета на Община Николаево - Добавен на: 05.12.2019

 Договор - Добавен на: 08.01.2020

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 08.01.2020« назад