Заповеди за изработване на проекти за изменение на ПУП - План за регулация на имоти в гр. НиколаевоВ изпълнение разпоредбата на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в раздел "Нормативни документи" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Заповеди" са публикувани заповеди на ВрИД Кмет на Община Николаево за изработване на проекти за изменение на ПУП - План за регулация на поземлени имоти по плана на гр. Николаево, собственост на частни лица, по ред както следва:

1/ Заповед № РД-01-248 / 02.10.2019 г. с обхват УПИ I-281 и УПИ II-281 в кв. 34 по плана на гр. Николаево, с административен адрес ул. "Григорица" № 12;

2/ Заповед № РД-01-250 / 02.10.2019 г. с обхват УПИ II-400 и УПИ III-400 в кв. 14 по плана на гр. Николаево, с административен адрес ул. "Ген. Николаево" № 48.

« назад