Стартира изпълнението на проект "Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево"Откриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копкаОткриване на строителна площадка - първа копка

В Община Николаево стартира изпълнението на проект "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА". Проектът е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 5 187 562,00 лв. без ДДС.

Пътните участъци, предмет на проекта, са:

1.       „Общински път SZR 1023 /II – 55 Паничерево – Граница общ. /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница общ./Николаево – Мъглиж/ - III – 5007 - пътна : 20 268 кв.м. и телекомуникации: 3378 м.

2.       „Общински път SZR 1102 /  SZR 1023,  Паничерево – Елхово/ - Едрево – Николаево - / - III – 5007 - пътна : 29 676 кв.м. и телекомуникации :4946 м.

3. „Общински път SZR 1100 / III – 5007 Ветрен – Гурково/ Нова махала – Николаево – пътна: 8 312 кв.м., телекомуникации: 1 309 м.

Целта  на  проекта  е  подобряване  и  възстановяване  на  транспортно-експлоатационните  качества  и  носимоспособността на настилката, с оглед  осигуряване  условия  за  безопасност  на  движението  и  добро  отводняване  на  пътя.

На откриването на строителната площадка присъстваха представители на фирмата изпълнител, на строителния надзор, служители от Общинска администрация Николаево и граждани на Общината.

« назад