Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“ 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    

ПРЕДМЕТ:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ОДЗ „СНЕЖАНКА“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“

 

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че провежда обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“

Поръчката е публикувана в Регистъра за обществени поръчки, на ел. адрес: http://rop3-app1.aop.bg, под Уникален идентификационен номер на документа:

Решение: 933975

Обявление: 933978

  Решение - Добавен на: 17.09.2019

 Обявление - Добавен на: 17.09.2019

 Указания за подготовка на офертите - Добавен на: 17.09.2019

 Методика - Добавен на: 17.09.2019

 Образци на документи - Добавен на: 17.09.2019

 Указания за подготовка на образците на документи - Добавен на: 17.09.2019

 Проект на договор - Добавен на: 17.09.2019

 Техничска спецификация - Добавен на: 17.09.2019

 Челна страница - Добавен на: 17.09.2019

 Приложения - Добавен на: 17.09.2019

 espd-request - СМР-ОДЗ Снежанка - Добавен на: 17.09.2019

 Работен проект - ремонт на ОДЗ "Снежанка" - Добавен на: 17.09.2019

 Протокол от проведено публично състезание за избор на изпълнител - Добавен на: 15.10.2019

 Съобщение до участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи в ОДЗ "Снежанка" гр. Николаево - отваряне на ценови оферти - Добавен на: 28.10.2019

 Протокол № 2 от проведено публично състезание за избор на изпълнител - Добавен на: 03.11.2019

 Протокол № 3 от проведено публично състезание за избор на изпълнител - Добавен на: 03.11.2019

 Протокол № 4 от проведено публично състезание за избор на изпълнител - Добавен на: 03.11.2019

 Решение № РД-02-10 / 2019 г. за класиране на участниците - Добавен на: 03.11.2019

 Решение № РД-02-12 / 2019 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Добавен на: 13.11.2019

 Решение №46 на КЗК - Добавен на: 23.01.2020

 Договор за СМР - Добавен на: 04.02.2020

 Приложения към Договора - Добавен на: 04.02.2020

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 11.02.2020« назад