Списък на общинска администрацияСТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

I. ДЛЪЖНОСТИ, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

Заместник-кмет

инж. Петко Попов

тел.: 04330 / 2040

Секретар на Община

Павлина Цанева

тел.: 04330 / 2040

Главен архитект

арх. Доротея Христова

тел.: 04330 / 2260

 

II. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция „Административно, информационно и техническо обслужване“

Мл. експерт ГРАО

Тодорка Ганчева

тел.: 04330 / 2260

Гл. специалист „Канцелария и деловодство“

Мариана Атанасова

тел.: 04330 / 2040

Техн. сътрудник „Общински съвет“ и секретар на МКБППМН

Любка Балканска

тел.: 04330 / 2040

Ст. специалист „Адм. обслужване – кметство“ - с. Нова махала

Пенка Кахайова

тел.: 04330 / 2281

Ст. специалист „Адм. обслужване – кметство“ - с. Едрево

Любомира Славова

тел.: 04330 / 2031

Ст. специалист „Адм. обслужване – кметство“ - с. Елхово

Станимира Крачанова

тел.: 04334 / 2335

Изпълнител „Шофьор“

Георги Георгиев

тел.: 04330 / 2040

Изпълнител „Домакин и архив“

Нели Георгиева

тел.: 04330 / 2040

 

III. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция „Общинска дейности и устройство на територията“

Директор на дирекция „ОД и УТ“

вакантна

-

Ст. експерт „Инвестиции и обществени поръчки“

вакантна

-

Ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“

Пенка Генчева

тел.: 04330 / 2040

Ст. експерт „Социални дейности, програми и проекти“

Илияна Кишева

тел.: 04330 / 2040

Мл. експерт „Общинска собственост и икономически дейност“

Анелия Георгиева

тел.: 04330 / 2040

Мл. експерт „Административно информационно обслужване“

вакантна

-

Гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

Живка Попова

тел.: 04330 / 2040

Гл. специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“

Мариана Драгнева

тел.: 04330 / 2040

Мл. експерт „ОМЗ, ЗН и сигурност на информацията“

Стайко Петков

тел.: 04330 / 2040

 

2. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи“

Директор на дирекция „ФСДМП“

Диана Петкова

тел.: 04330 / 2260

Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“

Веселин Видолов

тел.: 04330 / 2159

Главен счетоводител

Златко Генчев

тел.: 04330 / 2159

Гл. специалист „Счетоводител местни приходи“

Пенка Желева

тел.: 04330 / 2159

Гл. специалист „Счетоводител“

вакантна

-

Гл. специалист „Касиер“

Диана Моллова

тел.: 04330 / 2040

Гл. специалист „Касиер местни приходи“

Донка Неделчева

тел.: 04330 / 2040

Гл. специалист „Човешки ресурси“

Бонка Павлова

тел.: 04330 / 2040

 

IV. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Радко Цонев

тел.: 04330 / 2209

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Станко Станков

тел.: 04330 / 2209

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Стоян Стоянов

тел.: 04330 / 2209

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Христо Христов

тел.: 04330 / 2209

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Радослав Симеонов

тел.: 04330 / 2209

Поддръжка ТКО

Иван Костадинов

тел.: 04330 / 2040

Поддръжка ТКО

Николай Добрев

тел.: 04330 / 2040

Поддръжка ТКО

Дончо Цонев

тел.: 04330 / 2040

Работник „Чистота“

Живка Славова

тел.: 04330 / 2040

Работник „Поддръжка“

Ангел Ангелов

тел.: 04330 / 2040

Работник „Спортна база“

Димчо Дончев

тел.: 04330 / 2040

Организатор ПВЗ

Стойко Станев

тел.: 04330 / 2040

Организатор ПВЗ

Сергей Радков

тел.: 04330 / 2260

Изпълнител - отговорник

Емануил Банков

тел.: 04330 / 2260

Координатор

Исвенди Мерджанов

тел.: 04330 / 2260

 

V. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Домакин

Йовка Дончева

 

Готвач

Диана Петрова

 

Помощник - готвач

Здравка Колева

 

Работник – кухня

Недялка Стойкова

 

Работник – кухня

Мария Косева

 

Шофьор

Веселин Петров

 

 

« назад