проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 2098проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 2098

 

На основание на:
Закон за устройство на територията – чл. 159, ал. 3

Необходими документи: 
Заявление по образец

Копие от документ за собственост

Протокол образец 2

Забележка: При необходимост могат да бъдат изискани и допълнителни документи.

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: няма

Процедура по предоставяне на услугата:

Прием на заявлението с приложените документ в ЦАОГ на Общинска администрация Николаево

Завеждане в деловодната система и насочване на преписката към Дирекция „Общински дейности и Устройство на територията“.
Специалист „Кадастър и регулация“ проверява валидността на предоставените от заявителя документи и извършва услугата. При установяване на несъответствие в представените документи, до заявителя се изпраща писмо с покана да предостави необходимите или коригирани документи. Срокът на изпълнение на услугата в този случай се удължава с поставения срок за отстраняване на несъответствието. Съставя се документ по образец с информацията по заявената услуга, който се подписва от специалиста. Документът се получава от ЦАОГ по избран от заявителя начин.
 

Техническа такса: 10,00 лв.
  Заявление - по АУ 2098 - Добавен на: 18.06.2019« назад