промяна предназначението на сгради – 2879промяна предназначението на сгради – 2879

На основание на:
Закон за устройство на територията – чл. 38, ал. 3, 4, 5
 

В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, за магазин или за други обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите.


Необходими документи:

  • заявление по образец
  • проект

 

Срок за изпълнение: 1 месец
 

Срок на валидност: -

Място: Център за административно обслужване на гражданите към Общинска администрация гр. Николаево.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАОГ към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в служба „Местни приходи“, след което преписката се насочва към главния архитект на Община Николаево. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация” в Oбщинска администрация - Николаево. Проектът се разглежда от Общинска експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и се одобрява от гл. архитект на Общината.

Техническа такса: 0,30 лв. / кв.м., но не по-малко от 30,00 лв. – за одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие на ОЕСУТ.

Издаването на разрешението за преустройство и удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежи се таксуват отделно. Заявление - по АУ 2879 - Добавен на: 17.06.2019« назад