ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ.54А АЛ.3 ОТ ЗКИР, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.175 ОТ ЗУТ – 2085ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ.54А АЛ.3 ОТ ЗКИР, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.175 ОТ ЗУТ – 2085

На основание на:
Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 54 а, ал. 3, във връзка с
Закон за устройство на територията - чл. 175

Необходими документи: 
- заснемане
- документ за собственост
- Разрешение за строеж

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: безсрочен

  Заявление - по АУ 2085 - Добавен на: 17.06.2019« назад