ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – 2084ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – 2084

 

На основание на:
§ 16, ал. 1 от ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ

Необходими документи:
документ за собственост

Срок на изпълнение:

-       5 дни – обикновена услуга

-       3 дни – бърза услуга

-       в рамките на работния ден - експресна


Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАОГ към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което преписката се насочва към Главния архитект на Община Николаево. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция „ОД и УТ” в Oбщинска администрация – Николаево. След разглеждане на представените документи се издава удостоверение за търпимост на строеж.
Удостоверението за търпимост на строеж се получава от заявителя в Дирекция „ОД и УТ” или по друг, посочен от него начин.

Техническа такса: 
10.00 лв. – за обикновена услуга

15,00 лв. – за бърза услуга

20,00 лв. – за експресна услуга.
  Заявление - по АУ 2084 - Добавен на: 24.07.2019« назад