ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2064ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2064

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 3

Необходими документи:

- нотариален акт
- Разрешение за Строеж

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до извършване на СМР

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема в ЦАОГ към Общинска администрация – Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на общината. От него преписката се пренасочва към директора на дирекция „ОД и УТ” , а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител, който:
1. Проучва предложението за св