ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО – 2041ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО – 2041

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- одобрен инвестиционен проект

Срок на изпълнение: 
7 дни след подаване на заявлението

Срок на валидност:
3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж
  Заявление - по АУ 2041 - Добавен на: 17.06.2019« назад