ЕкологияСписък услуги

Наименование на услугата

Бланки и необходими документи

Длъжностни лица, осъществяващи услугата

Регистрация на пчелините, включително пчелните семейства

1.Заявление за регистрация на пчелини  /  по образец /
2.Декларация за собственост на пчелни семейства от собственика /по образец /

 Главен специалист „ ЗЕОЧ”

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ

1.Искане за издаване на разрешително за отсичане и изкореняване на дървета / по образец /

Главен специалист „ ЗЕОЧ”

Извършване на маркировка на добита дървесина и издаване на превозен билет

1.Устно искане за издаване на маркировка на добита дървесина и издаване на превозен билет.

Главен специалист „ ЗЕОЧ”

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, водни обекти общинска собственост

1.Искане за издаване на разрешително за ползване на лечебни растения.

Главен специалист „ ЗЕОЧ”

Издаване на удостоверения за собственост на животни

1.Свидетелство за собственост на едър добитък

Главен специалист „ ЗЕОЧ”

Регистрация на Превозни средства – теглени със животинска тяга

1.      Заявление за регистрация

2.      Регистрационен талон

Главен специалист „ ЗЕОЧ”

Регистрация на кучета

1.Заявление от собственика / по образец / с приложени следни документи:
-Ветеринарно медицински паспорт на животното;
-Квитанция за платена такса.

Главен специалист „ ЗЕОЧ”

 

 

 

 

« назад