ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 1992ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 1992

На основание на :

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5

Необходими документи:
1. Документ за собственост (за имоти придобити преди 2005 г.).
2. ПУП съгласуван:
- по реда на ЗООС и ЗСПЗЗ.
 

Срок на валидност: Без срок

Място: Център за административно обслужване на гражданите на Общинска администрация – Николаево

Срок за изпълнение: 45 дни

Процедура по изпълнение на услугата:

Заявлението се подава в ЦАОГ – Общинска администрация Николаево. След резолюция от Кмета на Общината, преписката се насочва към директора на дирекция „ОД и УТ” . Определеното длъжностно лице разглежда документите и придвижва преписката за изпълнение.
За услугата не се дължи такса по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи. Срокът на изпълнение е 45 дни.

Цени: безплатно Заявление - по АУ 1992 - Добавен на: 14.06.2019« назад