ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ – 2051ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ – 2051

На основание на:
Наредба № 11 / 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) - чл. 14, ал. 1; чл. 14, ал. 2, т. 3

 

Необходими документи:
1. Данни за превозното средство;
2. Данни за товара;
3. Общи данни за превозното средство в натоварено състояние;
4. Схема на разположение на осите с обозначавана на разстоянието между тях и съответното натоварване;
5. Брой курсове;
6. Данни за превозвача;
7. Придружаващо лице;
8. Съгласуване с МВР.

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  посочва се от възложителя;

Срок на изпълнение: 5 дни

Такса: безплатно
  Заявление - по АУ 2051 - Добавен на: 13.06.2019« назад