ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2078ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2078

На основание на: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс - чл. 587

 

Необходими документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация -Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път. Документът за платена такса се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на Община Николаево за разглеждане, Кметът насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и  УТ“,  а той към експерт „Общинска собственост“. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя удостоверението. Готовото Удостоверение се получава в служба „Общинска собственост“ на Общинска администрация – Николаево или по друг начин, определен от заявителя.

Tакса: 5 лева

  Заявление - ОС - Добавен на: 11.06.2019« назад