ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – 2131ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – 2131

На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи“.  на Общинска администрация – гр. Николаево. Препис от документа се получава от служба „Местни приходи“.
 

Цена: безплатно.

  Заявление за издаване на данъчни документи - Добавен на: 11.06.2019« назад