ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ – 2071ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ – 2071


На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

 

Необходими документи: Заявление по образец

 

Срок на изпълнение: 5 дни.

 

Срок на валидност: до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни приходи“ или по банков път. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес: 6190 гр. Николаево, ул.”Георги Бенковски”№ 11. Удостоверението се получава в служба „Местни приходи“ или според заявения в искането начин.
.
Цена: 5,00 лв.

  Заявление - по АУ 2071 - Добавен на: 24.07.2019« назад