ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС - 2128ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС - 2128

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 1

 

Необходими документи:

- искане
- документ за самоличност или пълномощно

Срок за изпълнение и цена:
- 24 часа - 5 лв.

Срок на валидност: до промяна на постоянния адрес

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Удостоверява последният заявен постоянен адрес. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в данъчната служба, след което преписката се насочва към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
Служителят от ГРАО издава удостоверението.
  Заявление - Добавен на: 11.06.2019« назад