ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС - 2107ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС - 2107

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 138, ал. 2

Необходими документи:
- Заявление за настоящ адрес – с приложени документите по чл. 92 от ЗГР
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка на "Адресна карта", с приложените документи съгласно чл.92, ал.2 -ал.7 от ЗГР от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в данъчна служба, след което специалистът в ЦАОГ насочва преписката към служба ГРАО. Адресната регистрация се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. Заявителя получава удостоверение за настоящ адрес. При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - дирекция "ОД и УТ" или служба "Местни приходи". При заявяване на адрес, който не е включен в националния класификатор, услугата се извършва в срок до 7 работни дни.

Срок за изпълнение и цена:
-24 часа - 5 лв.
  Заявление - Добавен на: 10.06.2019

 Декларация 1 - по АУ 2107 - Добавен на: 10.06.2019

 Декларация 2 - по АУ 2107 - Добавен на: 10.06.2019« назад