ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА - 2092ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА - 2092

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 18

 

Необходими документи:
- искане
- документ за самоличност или пълномощно
- други документи, където лицето е с различно име

Срок за изпълнение и цена:

- 5 дни - обикновена - 5 лв.
- 3 дни - бърза – 7,50 лв.
- 24 часа - експресна - 10 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в Данъчна служба, след което специалистът в ЦАОГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Удостоверението се получава от заявителя в служба ГРАO.
  Заявление - Добавен на: 10.06.2019« назад