СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА - 2080СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА - 2080

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1
лична карта или пълномощно, проведен и заверен акт по ГС от чужбина

 

Необходими документи:
- заявление или писмо от МВнР
- документ за самоличност или пълномощно
- преведен и легализиран заверен препис от оригиналния акт

Срок за изпълнение:
- 7 дни – обикновена
- 3 дни –бърза

Цена: няма

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението и приложените към него документи се подават в Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево. Служителят от ЦАОГ, проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Длъжностното лице по ГРАО след получаване на документите извършва необходимите справки в регистрите за раждане, граждански брак или смърт и в регистъра за населението. При съставяне на акт за раждане попълва служебно заявка за ЕГН с приложено копие от документите за раждане и оформя преписка, която служебно изпраща в компетентната институция ТЗ "ГРАО"- Стара Загора . ТЗ "ГРАО" след сверка в каталозите издава исканото удостоверение за ЕГН и го връща обратно на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, където длъжностното лице съставя акт за раждане. Акт за граждански брак и акт за смърт се съставят от длъжностното лице след проверка на данните вписани в представените документи.
  Заявление - Добавен на: 10.06.2019

 Заявление до длъжностно лице - Добавен на: 10.06.2019

 Заявление до кмета на Общината за връщане на документи - Добавен на: 10.06.2019« назад