ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС - 2079ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС - 2079

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 95; чл. 98
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 2

 

Необходими документи:
- заявление за постоянен адрес
- документ за самоличност или пълномощно
- документ за собственост или договор
- удостоверение за идентичност на административен адрес или квитанция за платен данък

 

Срок на изпълнение и цена:
24 часа – 5 лв.

Срок на валидност: до промяна на постоянния адрес

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка на „Заявление за постоянен адрес" с приложени документи съгласно чл. 92, ал. 2, ал. 7 от ЗГР в служба ГРАО. Адресната регистрация се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация – дирекциите от специализираната администрация или местни данъци и такси. При заявяване на адрес, който не е включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 работни дни. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в данъчна служба, след което преписката се насочва към служба ГРАО.

  Заявление - Добавен на: 10.06.2019

 Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР - Добавен на: 10.06.2019

 Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР - Добавен на: 10.06.2019« назад