ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ - 2076ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ - 2076

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

 

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

 

Срок на валидност: няма

 

Място: Център за административно обслужване на гражданите –гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което специалистът в ЦАОГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
След това се издава удостоверението и се получава от служител в „ ГРАО”.

 

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни - обикновена - 7 лв.
-3 дни - бърза – 10,50 лв.
-24 часа - експресна - 14 лв. Заявление - Добавен на: 10.06.2019« назад