Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 2073Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 2073

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1, чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4

• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
• Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 21
 

Необходими документи:
- искане за издаване на удостоверението
- документ за самоличност;

- документ за платена такса
- пълномощно при подаване от пълномощник;
- декларация от българския гражданин за съгласие личните му данни да бъдат вписани в документа

При необходимост могат да се изискат и допълнителни документи

 

Срок за изпълнение и цена:
- 5 дни – обикновена - 5 лв.
- 3 дни – бърза – 7,50 лв.
- 24 часа - експресна - 10 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, по банков път или др., след което преписката се насочва към служба ГРАО. Отговорният служител от отдел ГРАО след получаване на документите проверява дали са приложени всички изискуеми документи, извършва необходимите справки в регистрите по гражданско състояние, след което съставя документ по образец с информация на заявената услуга. Екземплярът за заявителя се получава в служба ГРАО лично срещу документ за самоличност или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към преписката. Заявление - Добавен на: 10.06.2019

 Декларация - по АУ 2073 - Добавен на: 10.06.2019« назад