Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година - 2056Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година - 2056

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, чл. 106, ал. 1, т. 1,

• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 24
 

Необходими документи:
- заявление по образец
- документ за самоличност;

- документ за платена такса
- пълномощно - при подаване от пълномощник;
 

Срок за изпълнение и цена:
- 5 дни – обикновена - 5 лв.
- 3 дни – бърза – 7,50 лв.
- 24 часа - експресна - 10 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искането се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, по банков път или др., след което преписката се насочва към служба ГРАО. Отговорният служител от отдел ГРАО след получаване на документите извършва проверка в локалната и националната информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра на населението, след което съставя документ по образец с информация на заявената услуга. Удостоверението се получава от заявителя в служба ГРАО.
  Заявление - Добавен на: 10.06.2019« назад