ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ - 2053ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ - 2053

 

На основание на:
• Семеен кодекс - чл. 65

Необходими документи:
- заявление
- документи за самоличност на родителите
- Декларация за припознаване, попълнена пред длъжностното лице или нотариално заверена
- акт за раждане на детето - оригинал

Срок за изпълнение: 3 месеца

Цена: безплатно

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението и приложените към него документи се подават в Общинска администрация Николаево, етаж 3 стая 8. Когато заявлението се прави след съставяне на акта за раждане е задължително присъствието и на двамата родители при подаване на заявлението.
Специалист „Канцелария и деловодство“ проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване.
Специалистът по гражданско състояние извършва проверка в локална и национална база данни и отразява припознаването в акта за раждане. Издава се ново удостоверение за раждане, което се предава в ЦАОГ, откъдето заявителят го получава.
Забележка: При припознаване, извършено преди съставяне на акт за раждане, в същия акт се вписват данните на бащата, както и документът, удостоверяващ припознаването при наличие на съгласие на майката. Името на детето се съставя по реда на чл. 12-14 от ЗГР. Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане, данните за припознаващия и основанието се вписват в графа "Бележки" на акта за раждане (чл. 49 ЗГР).
Когато припознаването е извършено след съставяне на акта за раждане, компетентното длъжностно лице по гражданско състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен и на детето, ако то е навършило четиринадесет години (чл. 65, ал. 2 СК).
Ако в 3-месечен срок от съобщаването, другият родител или детето не оспорят припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние, припознаването се вписва в акта за раждането (чл. 66, ал. 1 СК). Когато припознаването се оспори, припознаващият може в тримесечен срок от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход (чл. 66, ал. 2 СК). Съдебното установяване се извършва с положителен установителен иск. Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако узнаването е станало по-късно. Ако искът бъде уважен, припознаването се заличава със съответна бележка в акта за раждане (чл. 66, ал. 4 СК).

Място: Общинска администрация Николаево и Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево


  Заявление за припознаване на дете - Добавен на: 10.06.2019

 Декларация за припознаване на дете - Добавен на: 10.06.2019« назад