ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ - 2040ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ - 2040

На основание на:
• Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3

 

Необходими документи:
- Декларация от нотариус
- Удостоверение от нотариус

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: няма

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Документът за промяна на режима на имуществени отношения се представя пред длъжностно лице по гражданско състояние в ЦАОГ. То отразява промените в акта за сключване на граждански брак. Изпраща уведомление до Агенцията по вписвания за извършената промяна

 

 

« назад