ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ) - 2038ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ) - 2038

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3

 

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Издава се за лица, родени или починали в гр. Николаево, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги. Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот в ЦАОГ, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба , след което специалистът в ЦАОГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
Издава се удостоверението и се предава на заявителя от служител в ГРАО.

Срок за изпълнение и цена:
-5 дни- обикновена- 5 лв.
-3 дни- бърза – 7,50 лв.
-24 часа- експресна - 10 лв.

  Заявление - Добавен на: 10.06.2019« назад