ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ - 2037ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ - 2037

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

 

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

 

Срок за изпълнение и цена:

- 5 дни - обикновена - 7 лв.
- 3 дни - бърза -10,50 лв.
- 24 часа - експресна - 14 лв.

 

Срок на валидност: няма

 

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината за текущата календарна година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Издава се по място на сключване на гражданския брак. Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот в ЦАОГ, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което специалистът в ЦАОГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
Удостоверението се изготвя и получава от служител в ГРАО. Заявление - Добавен на: 10.06.2019« назад