ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ - 2036ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ - 2036

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 2
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 15

Необходими документи:
- искане
- документ за самоличност или пълномощно
или акт за раждане или документ, доказващ връзката

Срок за изпълнение и цена:
- 5 дни - обикновена - 5 лв. 
- 3 дни - бърза – 7,50 лв.
- 24 часа - експресна – 10 лв.

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата или с влязло в сила Съдебно решение

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
В удостоверението се включват данни да съпруг/а и за всички живи и починали роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен. В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен. Когато в регистъра за населението на общината няма данни за някои от роднините, същите се изискват служебно от съответната общинска администрация. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в Данъчна служба, след което специалистът в ЦАОГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК) и се изготвя исканото удостоверение, в което се включват роднините на лицето вписани в регистрите съгласно чл.5, т.2 от ЗГР. Удостоверението се получава от заявителя в служба ГРАО.

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево и в кметствата по населени места в общината Заявление - Добавен на: 10.06.2019« назад