ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ - 2033ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ - 2033

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 19а

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- акт за граждански брак - копие
- нотариално заверено заявление

Срок за изпълнение: 24 часа

Цена: Не се дължи такса 

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Решението на съда или административния акт за промяна заедно с официалните документи се приема в ЦАОГ гр. Николаево.
Документите се регистрират в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към служба ГРАО, където длъжностното лице по гражданско състояние извършва отбелязването на промяната на името в акта по гражданско състояние на лицето.

Срок на валидност: до промяна на данните

  Заявление - Добавен на: 10.06.2019« назад