Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)издаване на удостоверение за осигурителен стаж (уп 3) – 2133

 

На основание на:

Закон за администрацията – §1, т. 2 б/ и в/

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3

 

Необходими документи:

Заявление по образец

Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно

Трудова книжка

Документ за платена такса
 


Срок на изпълнение: 1 месецСрок на валидност: до промяна в обстоятелствата

 

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението с приложените документи се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“. Касиерът издава квитанция за платената сума, която се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на Община Николаево, а той към специалист „Човешки ресурси“. Специалистът разглежда документите, прави необходимата справка и изготвя удостоверението. Готовият документ се получава в Общинска администрация – Николаево.

Tакса: 2 лева. Изтегли Заявление за УП 3 - Добавен на: 20.02.2019« назад