Уточняване разликите между издаденото удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИУточняване на разликите между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ – 3

 

На основание на:

Закон за администрацията – §1, т. 2 б/ и в/

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40

Необходими документи: Писмо от НОИ

Срок на изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: няма определен

Процедура по предоставяне на услугата: Писмото се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на общината, а той към специалист „Човешки ресурси“. Отговорния служител извършва необходимата справка и подава нужната информация в НОИ.

Tакса: няма.
 

« назад