Достъп до обществена информацияПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2

 

На основание на: Закон за достъп до обществена информация - чл. 24

Необходими документи: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - по образец

Срок на изпълнение: 14 дни (в случаите на чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ) и до 28 дни (в случаите по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ)

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево, регистрира се в електронната система за документооборот и се насочва към Кмета за разглеждане. Кметът пренасочва преписката към Секретаря на Общината за завеждането й в нарочен регистър, и към отговорния служител, който извършва услугата, като прави проверка, изготвя решение и го изпраща на заявителя. Връчването на решението е по реда на АПК. В случай, че разрешената информация се предоставя на хартиен, CD или друг носител, заявителят дължи сума в размер на разхода, направен от Община Николаево по предоставянето й, изчислен съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472 / 29.11.2011 г. на Министъра на финансите. Определената сума се заплаща на каса в служба „Местни приходи“  при Oбщинска администрация – Николаево, или по банков път по сметка

IBAN: BG14 UNCR 9660 3184 1132 13

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Такса: няма


  Изтегли Заявление за достъп до обществена информация - Добавен на: 19.02.2019« назад