Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2019г.”. 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

С ПРЕДМЕТ:

Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци

на територията на община Николаево за календарната 2019г.”

 

                  Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

            Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

            Предмет на настоящата обществена поръчка е Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2019г.”              

                Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083553

                Номер на импортнатия документ – 9083553

 


 Документация за участие - Добавен на: 27.11.2018

 Техническа спецификация - Добавен на: 27.11.2018

 Образци за попълване - Добавен на: 27.11.2018

 Обява по чл.20, ал.3 - Добавен на: 27.11.2018

 Информация към АОП - Добавен на: 27.11.2018

 Обява за удължаване на срока за получаване на оферти - Добавен на: 05.12.2018

 Информация за удължаване - АОП - Добавен на: 05.12.2018

 Протокол от работата на Комисия - Добавен на: 02.01.2019

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 02.01.2019

 Договор - Добавен на: 03.01.2019« назад