Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Ремонт и рехабилитация на улици в община Николаево, област Стара Загора” 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт и рехабилитация на улици в 

община Николаево, област Стара Загора”

 

                  Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

            Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

            Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт и рехабилитация на улици в  община Николаево, област Стара Загора”.              

                Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081313 

                Номер на импортнатия документ – 9081313

 


 Документация за участие - Добавен на: 28.09.2018

 Техническа спецификация - Добавен на: 28.09.2018

 Образци за попълване - Добавен на: 28.09.2018

 Обява по чл.20, ал.3 - Добавен на: 28.09.2018

 Протокол от работата на Комисия - Добавен на: 17.10.2018

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 17.10.2018

 Договор - Добавен на: 18.10.2018« назад