Наредби

 Наредба № 1 за опазване на обществения ред - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 2 за поддържане и опазване на чистотата и околната среда на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 4 за предоставяне на общински концесии - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 7 за поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности, както и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 8 за изграждане на общодостъпна среда в населените места на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 10 за общинския бюджет и управление на общинския дълг - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 11 за управление на общинските пътища - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 13 за придобиване, притежание и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 14 за символиката на гр. Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 15 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територята на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 18 за наемните цени на недвижими имоти - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 20 за регистрация, отчет и организация на движението на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга на територията на община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 21 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 22 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Николаево в търговски дружества с общинско участие в капитала - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 24 за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Напедба № 25 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещи се лица на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата на територията на община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019« назад