Наредби

 Наредба №2 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 Наредба №4 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

 Наредба №8 за изграждане на общодостъпна среда в населените места на община Николаево съгласно Наредба № 1 на МТРС.

 Наредба №10 За съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Николаево

 Наредба № 14 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ГР. НИКОЛАЕВО

 Наредба № 15 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Николаево

 Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Николаево

 Наредба №17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Николаево (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията - ЗУТ)

 НАРЕДБА №18 ЗА НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд

 НАРЕДБА №20 За регистрация , отчет и организация на движението на пътните превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Николаево

 Наредба № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 Наредба № 22 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

 Наредба № 23 ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 Н А Р Е Д Б А за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Николаево

 Наредба № 25 РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И СТИМУЛИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 Наредба № 7 за поставяне на временни преместваеми съоражения за търговски обекти и други обслужващи дейности, както и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена съгласно чл.56 от ЗУТ

 Н А Р Е Д Б А №24 за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Николаево

 ПРОТЕСТ

 Докладна Записка по Адм. дело 563 /2016г - Добавен на: 10.01.2017

 Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци - Добавен на: 28.03.2017

 Обявление - Проект за Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата на територията на Община Николаево - Добавен на: 05.04.2017

 Докладна записка относно Частична промяна на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица - Добавен на: 05.04.2017

 Докладна записка относно частична промяна на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси - Добавен на: 05.04.2017

 Обявление- Проект за Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Николаево - Добавен на: 05.04.2017

 Наредба № 1 за опазване на обществения ред - Добавен на: 28.04.2017

 Докладна записка по Наредба № 11- промяна - Добавен на: 16.05.2017

 Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица - Добавен на: 02.06.2017

 Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училища на територията на община Николаево - Добавен на: 02.06.2017

 Докладна записка по Наредба № 5 за рекламна дейност на територията на община Николаево - Добавен на: 16.06.2017

 Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на община Николаево - Добавен на: 03.08.2017

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО. - Добавен на: 29.09.2017

 Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО - Добавен на: 01.12.2017

 Наредба № 13 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията но община Николаево - Добавен на: 21.08.2018

 Наредба № 11 за управление на общинските пътища - Добавен на: 18.09.2018

 Наредба № 3 -за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Добавен на: 29.10.2018

 Наредба № 9 - определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 от закона за местните данъци и такси - Добавен на: 08.01.2019« назад