ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, ОСЪЩЕСТ 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО,

ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“

 

                            Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“

                           

         Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален                  идентификационен номер на документа:

Решение: 857894

Обявление :857889

http://rop3-app1.aop.bg 

 

  Решение за откриване на процедура - Добавен на: 17.07.2018

 Обявление за откриване на процедура - Добавен на: 17.07.2018

 Документация за участие - Добавен на: 17.07.2018

 Техническа спецификация - Добавен на: 17.07.2018

 Образци - Добавен на: 17.07.2018

 Приложения - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - част ПБ - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - част Конструкции - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - част Геодезия - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - част Ел - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - част Архитектура - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - корпус А - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - корпус В - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - корпус С - Добавен на: 17.07.2018

 Технически проект - Столова - Добавен на: 17.07.2018

 Отговор на запитване 1 - Добавен на: 09.08.2018

 Протокол №1 - Добавен на: 09.09.2018

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 05.11.2018

 Протокол №2 - Добавен на: 23.01.2019

 Протокол №3 - Добавен на: 23.01.2019

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 23.01.2019

 Договор - Добавен на: 20.02.2019

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 20.02.2019« назад