Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект :

„Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.",

моля да представите индикативни оферти по отношение на СМР,  подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - Добавен на: 02.07.2018

 Обобщена количествена сметка - Добавен на: 02.07.2018

 Оферта 1 - Добавен на: 10.07.2018

 Оферта 2 - Добавен на: 10.07.2018

 Оферта 3 - Добавен на: 10.07.2018

 Протокол от работата на Комисия - Добавен на: 10.07.2018

 Решение - Добавен на: 10.07.2018« назад