Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Консултантски услуги по проект: „ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, община 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

С ПРЕДМЕТ:

“Консултантски услуги по проект: „ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, община Николаево”,   във връзка с кандидатстване  по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

 

                  Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

            Обектът на настоящата обществена поръчка е услуга и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

            Предмет на настоящата обществена поръчка е  Консултантски услуги във връзка   подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

                Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077202

                Номер на импортнатия документ – 9077202

 


 Документация за участие - Добавен на: 13.06.2018

 Образци за попълване - Добавен на: 13.06.2018

 Обява по чл.20, ал.3 - Добавен на: 13.06.2018

 Обява в АОП - Добавен на: 13.06.2018

 Линк към обявата в АОП - Добавен на: 13.06.2018

 Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти - Добавен на: 20.06.2018

 Информация за удължаване - АОП - Добавен на: 20.06.2018

 Протокол от работата на Комисия - Добавен на: 26.06.2018

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 26.06.2018

 Договор - Добавен на: 27.06.2018« назад