Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала и гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора” 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала и гр. Николаево, 

община Николаево, област Стара Загора”

 

                  Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

            Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

            Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала и гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора”.              

                Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076562 

                Номер на импортнатия документ – 9076562

 


 Документация - Добавен на: 29.05.2018

 Образци за попълване - Добавен на: 29.05.2018

 Схеми - Добавен на: 29.05.2018

 Обява по чл.20, ал.3 - Добавен на: 29.05.2018

 Информация към АОП - Добавен на: 29.05.2018

 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - Добавен на: 18.06.2018

 Информация за удължаване - АОП - Добавен на: 18.06.2018

 Протокол от работата на Комисия - Добавен на: 25.06.2018

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 25.06.2018

 Договор - Добавен на: 26.06.2018« назад