ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево, област Стара Загора“ по три обо 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ОТКРИТА    ПРОЦЕДУРА    С    ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР по проект:

„Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево,

област Стара Загора“     по три обособени позиции”

 

                             Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево, област Стара Загора“ по три обособени позиции” по ПРСР  2014-2020 г.

                           

         Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален                  идентификационен номер на документа:

Решение: 843400

Обявление :843418

http://rop3-app1.aop.bg 

 

  Решение за откриване на процедура - Добавен на: 24.04.2018

 Обявление за откриване на процедура - Добавен на: 24.04.2018

 ОВ S79 от 24.04.2018г. - Добавен на: 24.04.2018

 Указания за попълване и подаване на ЕЕДОП в електронен вид - еЕЕДОП - Добавен на: 24.04.2018

 еЕЕДОП - Добавен на: 24.04.2018

 Документация за участие - Добавен на: 24.04.2018

 Образци - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 1 - част 1 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 1 - част 2 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 1 - част 3 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 2 - част 1 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 2 - част 2 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 2 - част 3 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 3 - част 1 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 3 - част 2 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 3 - част 3 - Добавен на: 24.04.2018

 Работен проект за ОП 3 - част 4 - Добавен на: 24.04.2018

 Отговор на запитване 1 - Добавен на: 18.05.2018

 Отговор на запитване 2 - Добавен на: 28.05.2018

 Отговор на запитване 3 - Добавен на: 28.05.2018

 Съобщение по чл. 203, ал.1 от ЗОП - Добавен на: 29.05.2018

 Жалба 1 - Добавен на: 20.07.2018

 Решение за изменение на процедура - Добавен на: 20.07.2018

 Съобщение за възобновяване на процедурата - Добавен на: 20.07.2018

 Протокол №1 - Добавен на: 28.09.2018

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 02.11.2018

 Протокол №2 - Добавен на: 29.11.2018

 Протокол №3 - Добавен на: 29.11.2018

 Доклад от работата на Комисията - Добавен на: 29.11.2018

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 29.11.2018

 Жалба 2 - Добавен на: 30.04.2019

 Договор за ОП 1 - Добавен на: 04.06.2019

 Приложения към Договор за ОП 1 - Добавен на: 04.06.2019

 Договор за ОП 2 - Добавен на: 04.06.2019

 Приложения към Договор за ОП 2 - Добавен на: 04.06.2019

 Договор за ОП 3 - Добавен на: 04.06.2019

 Приложения към Договор за ОП 3 - Добавен на: 04.06.2019

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 04.06.2019« назад